วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  เป็นเด็กดี  

มีมารยาทงาม  รักความเป็นไทย  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข        

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และบริหารตามหลักธรรมาภิบาล       

โดยชุมชนมีส่วนร่วม


โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด วางแนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนโดยจำแนกตามลักษณะงาน  กิจกรรม  โครงการ  เพื่อให้สามารถตอบสนองเป้าหมายของวิสัยทัศน์  ตลอดปีการศึกษา  โดยแบ่งงานเป็น  4  ด้าน  ดังนี้

ด้านคุณภาพผู้เรียน   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและมีความชื่นชมในศิลปะ ดนตรี และกีฬาและ  มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ด้านการจัดการศึกษา  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์  มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ และสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ  นักเรียนและท้องถิ่น ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการอบรมสั่งสอนและพัฒนานักเรียน สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ปกครองและชุมชน มีการจัดสภาพแวดล้อมและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา จัดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ด้านอัตลักษณ์ละมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและมีความชื่นชมในศิลปะ ดนตรี และกีฬา  ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย” และมีมาตรการส่งเสริมในการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักเรียนอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและปฏิบัติจริง เช่น

- โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ  เป็นโครงการทที่ใช้รูปแบบ CCE ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

- โครงการวิถีพุทธ เป็นโครงการที่เน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน

- โครงการรักการอ่าน เป็นโครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  ฯลฯ