สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางอนุชรี วรรณสาร
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายปรีดี โมราศิลป์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางทิพวรรณ ตรีทิพศิริศีล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางเยาวลักษณ์ บัวมาศ
ครู คศ.2