ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ทับเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2466 - 2495
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล มัตสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2495 - 2497
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอาด ปรีชา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2497 - 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายพินท์ เลียบสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2498 - 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายธานี กถนานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2508 - 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายประเวตร อำมะระ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2514 - 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายสวง สวนกัน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2514 - 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายเหมือน ศุภมงลานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2517 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายอังกูร ปิยวรางกูร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ิอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณี สุนทรชาติ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส แสงเพ็ญฉาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย โพธิ์วัตถุธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นางอาศิระ ประวัติยากูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ พวงพันธ์บุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอำพันธ์ เรืองสมานไมตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสดใส ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร นพกาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ วัลลภธารี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน