สายชั้นอนุบาล 2

นางพัฒนาวดี ภู่วณิชย์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางกัลยา ธนพรนนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุมิตรา ทิพโสตสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางเกศรินทร์ บัวมาศ
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

กัลยาณี เรืองเจริญ
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวภัสนันท์ สนเล็ก
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3