สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายเสงี่ยม เลิศจิรราตง
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางเกวรี ไชยรา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววารุณี ปานกรด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสายทิพย์ เพิ่มชวลิต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุนิศา แช่มมณี
ครู คศ.3