สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางปภิชญา ชองรัมย์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจรี เหลืองอร่าม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจิรนันท์ สีโสภณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางกานต์พิชชา รอดอ่วม
ครู คศ.2

นายมนต์สันต์ จังหวัดสุข
ครู คศ.1