พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจของโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด

๑.  จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒.  ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความปลอดภัย

๔.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเด็กดีมีกิริยามารยาทอันดีงามตามแบบไทย

๕.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในอนุรักษ์ความเป็นไทยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

๖.  ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม


เป้าหมายของโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด

ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง