สายชั้นอนุบาล 1

นางสาวมัณฑนา หริจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางจิราภรณ์ แสงฉาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุดาวรรณ สังข์ศิลป์ไชย
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสุกัญญา หวังเจริญสุข
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1