สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายไกรศักดิ์ นันตะราม
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางมนัสนันท์ พยอมแย้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุกัญญา ผาลาด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายไพบูลย์ คำประวัติ
ครู คศ.2

นางสาวพัฒนศรี ไชยยันบูรณ์
ครู คศ.3