หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. ระดับปฐมวัย 
  • - อนุบาล 1
  •   - อนุบาล 2
2. ระดับประถมศึกษา
  • - ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
  • - ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
  • - ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
  • - ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
  • - ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
  • - ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6