สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายชุมพล โพธิโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายฌานิศ เดชจงกล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววรัญญา สืบวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางดาวรุ่ง พิทักษ์ชาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2