สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางอัญชลี ภู่สวรรค์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางชุลีรัตน์ มิ่งมงคล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางตะวันรัตน์ พิมพ์วงษ์วาลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางรุ่งทิพย์ วิบูลย์โยธิน
ครู คศ.3

นายเมืองแมน คำพิมพ์
ครู คศ.3