พนักงานสถานที่

นางสุมาลี อุ่นใจ
พนักงานสถานที่

นายประเสริฐ หนูเต็บ
พนักงานสถานที่

นายเดชสิทธิ์ เหลาค่า
พนักงานสถานที่

นางสาวอัญชลี ครุฑนาค
พนักงานสถานที่

นายกิตติทัศน์ ทองพี
พนักงานราชการ

นายนคร เจียงพานิช
พนักงานราชการ